שבת בלעטל נומער 11

Click here for Shabbos Blettel 11

פאלגענד איז א באזונדערער פייל וואס אנטהאלט בלויז די תשובה להלכה וועגן די פראגע-בויגנס פון די מוסדות, וואס מיר שטעלן צו אויף די פילע פארלאנגען:

Click here for Responsa Shabbos Blettel 11

sb111

Advertisements

שבת בלעטל נומער 10

Shabbos Blettel 10

פאלגענד איז א באזונדערער פייל וואס אנטהאלט בלויז דער ארטיקל “פארוואס איך האב אינטערנעט אָן א פילטער”, וואס מיר שטעלן צו אויף די פילע פארלאנגען.

Shabbos Blettel 10 – Internet

______________

מיר האבן באקומען פילע אנפראגעס איבער דער מעגליכקייט פון פובליצירן ארטיקלען אינעם ״שבת בלעטל״. מיר ווילן דעריבער קלארשטעלן אז איר קענט אנאנים אריינשיקן אייערע ארטיקלען צו אונזער אימעיל אדרעס, און זיי וועלן ערשיינען אין איינער פון די צוקונפטיגע נומערן. 

שבת בלעטל נומער 9

Shabbos Blettel 9

אויף דעם ברייטן פארלאנג שטעלן מיר דא צו א פייל וואס אנטהאלט בלויז די עמודים פון די “עקרים”:

Shabbos Blettel 9 – 13 Ikkarim

שבת בלעטל נומער 8

Shabbos Blettel 8

אויף דעם ברייטן פארלאנג שטעלן מיר דא צו א פייל וואס אנטהאלט בלויז דעם ארטיקל איבער דער “אסיפה” פון בעלי-בתים:

Asifah – Shabbos Blettel 8

שבת בלעטל נומער 7

 

שבת בלעטל נומער 6

די לייענערשאפט פונעם “שבת בלעטל” איז זיך שטארק צעוואקסן אין די לעצטע וואכן. די צוקונפט פון אונזער/אייער בלעטל ווענדט זיך אין אייך. די ביישטייערונג פון אייערע ווערק מאכט דעם בלעטל וואס עס איז.

 

שבת בלעטל נומער 5

פון די וואך אנגעפאנגען, וועלן מיר צושטעלן א לייכטערן לינק וואו אראפצולאדענען דעם “בלעטל”, אנשטאט פאוסטן אויף “סקריבד”. אונזער אקאונט ביי “סקריבד” האבן מיר געשלאסן.

פאלגנד איז דער לינק פאר נומער 5: Shabbos Blettel 5